Faculty Directory


Partha Priya Dutta
Partha Ray
Payel C Mukherjee
Praloy Majumdar
Prashant Mishra
Preetam Basu
Priya Seetharaman
Purshottam Sen