Faculty Directory


Bhaskar Chakrabarti
Biju Paul Abraham
Biswatosh Saha
D P Ghosh
Debabrata Ghosh
Debashish Ghosh
Dharma Raju Bathini
Dipankar Bose
J N Mukhopadhyay
Joydeep Guha